Series: การใช้งาน System Restore บน Windows 7

การเปิดใช้งาน System Restore และสร้าง restore point บน Windows 7

เมื่อเปิดใช้งาน System restore จะมีเซอร์วิสที่คอยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระบบไฟล์ เช่น อัพเดตระบบ, ติดตั้งโปรแกรม, หรือแก้ไขการตั้งค่าของระบบ, ฯลฯ และจะสร้าง restore point ให้อัตโนมัติเป็นระยะๆ ถ้าระบบมีปัญหา คุณสามารถกู้ระบบจาก restore point ในช่วงเวลาต่างๆที่เซอร์วิสสร้างไว้ให้ได้ วิธีการเปิดใช้งาน System Restore และสร้าง restore point บน Windows 7 การเปิดใช้งาน System …

วิธีการใช้งาน System Restore กู้ระบบบน Windows 7

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เช่น ไฟล์ระบบเสียหาย, ตั้งค่าระบบผิดพลาด และไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ในเบื้องต้น คุณอาจจะลองใช้ System Restore กู้ระบบโดยย้อนเวลากลับไปจุดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่มีปัญหาดังกล่าวได้ ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการใช้งาน System Restore กู้ระบบโดยย้อนกลับไปก่อนที่ระบบจะมีปัญหา (ในกรณีที่ยังสามารถเข้า Windows ได้ตามปกติ) วิธีการใช้งาน System Restore กู้ระบบบน Windows เปิด System Properties โดย คลิกปุ่ม Start …

วิธีการใช้งาน System Restore กู้ระบบ โดยบูตผ่านตัวติดตั้ง Windows 7

ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา เช่น ไฟล์ระบบเสียหาย, ตั้งค่าระบบผิดพลาด และไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ในเบื้องต้น คุณอาจจะลองใช้ System Restore กู้ระบบโดยย้อนเวลากลับไปจุดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่มีปัญหาดังกล่าวได้ ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการใช้งาน System Restore กู้ระบบ โดยบูตผ่านตัวติดตั้ง Windows 7 (เหมาะสำหรับในกรณีที่ไม่สามารถบูตเข้า Windows ได้) สิ่งที่ต้องเตรียม ตัวติดตั้ง Windows 7 ที่เป็นแผ่น DVD หรือ USB …